Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie
Pisemna ocena stanu zdrowia pacjenta zawierająca opis przebiegu choroby, interpretację wyników, ustalenie rozpoznania,
zleceń i leczenia oraz przekazanie do zakładów lub  towarzystw ubezpieczeniowych (nie dotyczy psychiatrii)
76,00 + 23% VAT
Pisemna ocena stanu zdrowia pacjenta zawierająca opis przebiegu choroby, interpretację wyników, ustalenie rozpoznania,
zleceń i leczenia oraz przekazanie do zakładów  lub innych towarzystw ubezpieczeniowych (dotyczy psychiatrii)
91,00 + 23% VAT
Wystawienie wniosku do sanatorium 30,00 + 23% VAT
Wydanie obdukcji przez lekarza POZ (internista, pediatra) 25,00 + 23% VAT
Wydanie obdukcji lub orzeczenia lekarskiego lekarza specjalisty 40,00 + 23% VAT
Wydawanie innych zaświadczeń i orzeczeń*            25,00 + 23% VAT
Badania lekarskie dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy** 200,00
(162,60 + 23% VAT)
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 13.06.2022 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

*) Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1793 ze zm.) Świadczeniobiorcy przysługują bezpłatnie zaświadczenia:
• jeśli są one związane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,
• orzekające niezdolność do pracy,
• pozwalające na kontynuowanie nauki,
• związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku,
• dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• orzecznictwo o niepełnosprawności,
• uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego,
• w celu ustalenia przyczyny i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
• dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Wszystkie pozostałe zaświadczenia na życzenie ubezpieczonego wydawane są odpłatnie.

**) Badania wykonywane w Poradni Medycyny Pracy przy ulicy Kochanowskiego 19 w Warszawie